Missie & Visie

Hiervoor staan wij: Onze missie en visie  


“Door de bomen het bos zien, getuigt van overzicht.
In één boom een bos zien getuigt van visie.”

HCA Oost-Vlaanderen….

heeft als opdracht
ambulante hulp- en/of dienstverlening aan te bieden
aan minderjarige daders van een als misdrijf omschreven feit,
aan hun ouders, de slachtoffers en de sociale context waarin ze zich bevinden.

Wij beschikken over vier verschillende afhandelingsvormen:
Herstelbemiddeling, Herstelgericht Groepsoverleg, Leerproject en Gemeenschapsdienst.

We krijgen doorverwijzingen vanuit het parket en de jeugdrechtbank van arrondissementen Gent, Oudenaarde en Dendermonde.

We trachten:

 • in te spelen op de behoefte om te herstellen. Deze behoefte kan aanwezig zijn bij de jongere, zijn ouders, het slachtoffer,
 • de ruimere context, de maatschappij, justitie, … .
 • een ambulant antwoord te bieden op de oorzaken én gevolgen van jeugdcriminaliteit, in eerste instantie op cliëntniveau.
 • het welzijn van de daders, de slachtoffers en ruimere context te verhogen.
 • het bewustzijn en inzicht van de daders in de (gevolgen van hun) gedrag te verhogen
 • een bijdrage te leveren in een daling van het recidivisme en een herstel van het algemeen veiligheidsgevoel.
 • een meer genuanceerde en andere kijk op daders, slachtoffers en jeugdcriminaliteit te bewerkstelligen.
 • een meer herstelgerichte kijk op conflicten in onze samenleving te bewerkstellingen.
 • in zowel het maatschappelijk debat omtrent jeugdcriminaliteit als in het vertegenwoordigen van de belangen van onze sector een rol te spelen.


Wij en onze cliënten

In de samenwerking met onze cliënten beogen we effectiviteit en tevredenheid. Dit zijn, mede door ons werken op maat, vaak individueel te bepalen begrippen en/of effecten die pas op langere termijn kunnen worden vastgesteld. Door de kwaliteit van onze werkattitude te bewaken die persoonsgericht, respectvol en menselijk is, pogen we als medewerker de effectiviteit van onze begeleiding na te streven.
We werken volgens een meersporenbeleid als reactie op jeugddelinquentie. Onze werking omvat de verschillende maatschappelijke reacties die mogelijk zijn op een misdrijf: herstellend, pedagogisch, responsabiliserend, hulpverlenend, welzijnsverhogend en sanctionerend.

Het actief betrekken van de daders, de ouders van de minderjarige en waar mogelijk de slachtoffers achten we in dit oplossingsproces fundamenteel. We willen hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en de mogelijkheid bieden tot communicatie met de andere partij.
Bij alle betrokken partijen streven we een herstel van de situatie, een herstel van de menselijke relaties en een ‘gevoel van afronding’ na.
Zowel naar de daders als naar de slachtoffers toe vinden we het belangrijk dat ze erkend worden in hun specifieke positie en dat zij ons zien als een neutrale én deskundige partner.

Effectiviteit streven we na door de minderjarige daders:

 • aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
 • inzicht te laten verwerven in de oorzaken en gevolgen van hun als misdrijf omschreven feiten.
 • meer bewust te laten worden van hun mogelijkheden én werkpunten.
 • de kans te geven zelf een rol te spelen in het herstel van  hun conflict te doen.
 • andere manieren van conflicthantering aan te bieden.

  Wij en ons personeel

  De kwaliteit van onze werking wordt mede bepaald door de inzet van onze medewerkers. Het werk, de betrokkenheid en specifieke deskundigheid van iedere medewerker wordt gewaardeerd. We hechten veel waarde aan het volgen van vormingen om kennis te genereren als organisatie en tevens om levenslang leren in de praktijk te brengen.
  Ieder is verantwoordelijk voor zijn takenpakket gekoppeld aan zijn functie. Naast dit zelfsturend gegeven, wordt tevens nadruk gelegd op een goede teamwerking. Hierbij is het individueel belang ondergeschikt aan het teambelang. Vanuit een veilig en transparant werkklimaat wordt gestreefd naar een open communicatie, waar het geven van opbouwende feedback een essentieel onderdeel is van een stimulerende teamwerking.

  Wij en onze omgeving

  We erkennen het belang van de verschillende partijen waarmee we samenwerken en beogen constructieve overleg- en samenwerkingsverbanden. Zowel bij de uittekening van ons beleid op lange termijn als bij onze concrete dagelijkse werking, houden we rekening met de vragen en belangen van deze samenwerkingsrelaties.
  Met de sociale diensten van jeugdrechtbank, de jeugdrechtbanken en de jeugdparketten gaan we in dialoog omtrent de aangeboden afhandelingsvormen en het (verwijs)beleid. Hierbij stellen we telkens het belang en het welzijn van onze doelgroep voorop.  
  We streven ernaar onze werking te evalueren en indien wenselijk sturen we ons aanbod innovatief bij. Onze vier afhandelingsvormen beschouwen we als instrumenteel voor hetgeen we daadwerkelijk willen bereiken. De behoeften en vragen van onze doelgroep vormen daarbij steeds het vertrekpunt.
  We zijn ons tevens bewust van het krachtig samenspel van de maatschappelijke ontwikkelingen en de bredere sociale, politieke, juridische en culturele context waarin we werkzaam zijn. We evalueren deze ontwikkelingen met de nodige kritische ingesteldheid, getoetst aan de waarden en doelstellingen vanuit onze dienst. We gaan in dialoog indien deze ontwikkelingen in strijd staan tot een democratische rechtsstaat. We hebben een geloof in de principes van een pluralistische en verdraagzame maatschappij.